Project Description

Objednatel: SVOBODA-výroba domácích knedlíků, s.r.o.
Realizace: 2021 – 2022

Projekt zahrnuje jednak přístavbu ke stávající výrobní hale – rozšíření výrobní haly se zázemím pro zaměstnance. Součástí stavby jsou potřebné inženýrské sítě – nové obslužné komunikace, nová trafostanice a přípojky VN a NN, napojení splaškové a dešťové kanalizace na stávající areálovou síť, nový areálový rozvod vody a STL plynu, nové usazovací a kalové jímky na splaškové vody a sadové úpravy. Součástí stavby je přemístění chladících agregátů u stávající výrobní haly a po dobu stavby přemístění stávajícího dieselagregátu, který byl následně nahrazen novým.

Hlavní objekt, navazující na stávající výrobní halu propojením, má půdorysný tvar písmene „L“ s rozměry 47 x 75 m, výšku 9 m po atiku a je jednopodlažní s dvoupodlažní vestavbou. Vestavba zahrnuje v přízemní části technické místnosti a sklady potřebné pro provoz výroby a v patře technické místnosti, sklady, šatny a sociální zařízení zaměstnanců. Hlavní nosná konstrukce haly, založená na pilotech, je železobetonovým montovaným skeletem, doplněným stropními panely vestavku. Hala je opláštěná skládanou střechou s malým spádem, obvodovými sendvičovými kovopanely s tepelnou izolací a výplněmi otvorů. Drátkobetonová průmyslová podlaha tl.200 mm s minerálním vsypem vč. smršťovacích spár vyplněných trvale pružným tmelem je zhotovena na hutněném násypu z drceného kameniva a izolačních vrstvách. Pod podlahou administrativy je provedeno podlahové vytápění zalité cementovým potěrem.  SDK příčky interiéru jsou doplněny dveřmi s obložkovými zárubněmi. Taktéž jsou instalovány rozvody ZTI, ÚT, NN, SIL, MaR a VZT včetně kompletace koncových prvků a provedení požárních ucpávek v rozsahu dle PBŘ, provedena příprava pro instalaci FVE. Pro potřeby vytápění a ohřevu TV se primárně využívá rekuperované teplo z procesů chlazení.