Project Description

Objednatel: UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s.
Realizace: 11/2013 – 06/2014

Nosnou konstrukci objektu HOBBY MARKETU tvoří železobetonové sloupy založené na širokoprofilových pilotách. Na sloupech jsou osazeny střešní ocelové průvlaky a střešní ocelové vazníky, vnější obálku tvoří vícevrstvý tepelně-izolační plášť. Lehké opláštění lze v průběhu životnosti nahradit novým opláštěním, čímž lze výrazně prodloužit životnost objektu.
Zastavěná plocha Hobby Marketu je 6.000 m2, obestavěný prostor objektu 53.200 m3. Vnější základní půdorysné rozměry jsou 116 x 40 m, výška objektu je 8m, v místě administrativního vestavku 11m.
Oplocení venkovní zahrady, manipulačního dvora a venkovního příjmu celkem o ploše více než 3.000 m2 je provedeno v žárově pozinkovaném plechu s ocelovým nosným systémem do výšky 6,5 m.
Součástí stavby bylo napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, úpravy přilehlých stávajících komunikací, vybudování požární nádrže o objemu 45m3, trafostanice 400 kVA a konečné terénní a vegetační úpravy o ploše 2.800 m2.
Zpevněné plochy nákupní zóny byly rozšířeny o 6.000 m2 areálových asfaltobetonových komunikací a zpevněných ploch ze zámkové dlažby se 178 novými místy parkovacího stání.